Watch Video Tridalam trigunakaram - BILWASHTAKAM - Adi Shankara Download Onlinehotstar


Tridalam trigunakaram - BILWASHTAKAM - Adi Shankara by Vk Raman   4 years ago

835 views

0 Likes   0 Dislikes

Please subscribe to my channel for further updates

Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayusham
Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam .. 1

Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih .
Shivapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam .. 2

Darshanam bilvavruixasya sparshanam papanashanam
Aghorapapasamharam ekabilvam shivarpanam .. 3

Shaligrama shilamekam vipranam jatu charpayet
Somayagya mahapunyam ekabilvam shivarpanam .. 4

Dantikoti sahasrani vajapeya shatani cha
Kotikanya mahadanam ekabilvam shivarpanam .. 5

Akhanda bilva patrena pujite nandikeshvare
Shudhyanti sarvapapebhyo ekabilvam shivarpanam..6

Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam
Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanamh .. 7

Laxmyastanuta utpannam mahadevasya cha priyamh
Bilvavruixam prayachchhami ekabilvam shivarpanam.. 8

Mulato brahmarupaya madhyato vishnurupine
Agratah shivarupaya ekabilvam shivarpanam .. 9